Download algemene voorwaarden

 Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PMR Trading zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Door een bestelling bij PMR Trading te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. 

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van PMR Trading gelden ook ten behoeve van eventueel door PMR Trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van PMR Trading zijn vrijblijvend. PMR Trading heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als PMR Trading uw bestelling heeft geaccepteerd PMR Trading heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. 

2.3 Indien een artikel niet voorradig is zal PMR Trading een gelijkwaardig artikel aanbieden. U wordt hier tijdig over geïnformeerd en u heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PMR Trading 

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door PMR Trading bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als PMR Trading zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar PMR Trading behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft PMR Trading het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door PMR Trading, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PMR Trading. 

3.6 www.supergoedkoop.nl biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het door u aan te kopen verschuldigde bedrag door supergoedkoop.nl overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze http://www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden/.


Artikel 4. Levering 
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door PMR Trading anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen afgehaald of per post door ons verzonden worden. U ontvangt op het moment van verzenden een e-mail van ons. Indien u kiest voor standaard verzenden per brievenbuspost is PMR Trading niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw artikelen. Tijdens het bestelproces heeft u de keuze om uw pakket tegen betaling aangetekend/verzekerd te laten verzenden.
4.3 Op geleverde artikelen geldt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen, uitgezonderd zijn de artikelen die speciaal voor u gemaakt worden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door PMR Trading geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren. 
6.2 PMR Trading garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan PMR Trading te melden. 
7.2 PMR Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade ontstaan op welke wijze dan ook door gebruik van onze producten. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 PMR Trading is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en PMR Trading, dan wel tussenPMR Trading en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PMR Trading. 

Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat PMR Trading deze Voorwaarden eventueel soepel toepast. 
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PMR Trading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door PMR Trading vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. 
9.3 PMR Trading mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. 
9.4 Onverminderd de overige aan PMR Trading toekomende rechten, heeft PMR Trading in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
KORT SAMEN GEVAT IN DUIDELIJKE TAAL:

Na ontvangst betaling heeft u uw artikelen binnen 1 tot 10 dagen in huis.
Wij verzenden uw bestelling met Postnl, u kunt zelf aangeven of u dit standaard of met track&trace code wilt laten verzenden.

PMR Trading is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoek raken van verzonden poststukken.
Mocht u iets verkeerd geleverd hebben gekregen dan kunt u dit melden en als blijkt dat dit werkelijk het geval is krijgt u de juiste artikelen uiteraard kostenloos nagezonden.
Speciaal in opdracht voor u bestelde en/of vervaardigde artikelen kunnen niet geruild worden.
Voor opzetborstels geldt indien opengemaakt niet retour i.v.m. Hygiëne.


SUPERGOEDKOOP is een handelsnaam van PMR Trading, gevestigd te Zwanenburg.
Tel: 020-8222800

KvK-nummer: 58182918